Política de protección de datos (CAT)

  • Home
  • Política de protección de datos (CAT)

El TITULAR de la web es compromet a protegir la privadesa dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts pel TITULAR, implica l’acceptació per part de l’Usuari de les disposicions contingudes a la present Política de Privadesa.

Si us plau, tingueu en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a altres webs, aquesta Política de Privadesa no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les quals la web estigui redirigida. El TITULAR no controla el contingut dels llocs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privadesa d’aquests llocs, tal com s’indica al nostre Avís Legal. 

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 d’abril del 2016, (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), us oferim la següent informació sobre el tractament de les vostres dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

El Responsable del tractament de les seves dades és Narcís Prat Sabat amb DNI 40277139E i domicili al c/ Tramuntana, 7 , CP 17130 de la localitat de l’Escala (d’ara endavant, “ CENTRE MÈDIC DR. PRAT ”). Les nostres dades figuren a l’Avís Legal d’aquesta web.

Principis que CENTRE MÈDIC DR. PRAT aplicarà a la informació personal dels interessats

En el tractament de dades personals dels interessats, CENTRE MÈDIC DR. PRAT aplicarà els principis següents que s’ajusten a les exigències de la normativa vigent de protecció de dades:

  • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre requeriré el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que t’informaré prèviament amb absoluta transparència.
  • Principi de minimització de dades: Només sol·licitaré dades estrictament necessàries en relació amb les finalitats per a les quals les requereixo. Els mínims possibles.
  • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantingudes durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció de la finalitat, t’informaré del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisaré les meves llistes i eliminaré aquells registres inactius durant un temps considerable.
  • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenc totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Amb el consentiment de l’interessat o atenent els interessos legítims de CENTRE MÉDIC DR. PRAT utilitzarem les dades de l’Interessat per a estendre les trucades, mails o consultes dels nostres Pacients i Usuaris.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals proporcionades per l’interessat es conservaran mentre estigui vigent la relació i/o el contracte subscrit entre l’interessat i el CENTRE MÈDIC DR. PRAT i, una vegada es produeixi la finalització, seran bloquejats fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

En cas que hagi consentit el seu tractament, fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió, moment en què seran bloquejats fins que transcorrin els terminis de prescripció aplicables.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les vostres dades per a les finalitats anteriorment descrites és el vostre consentiment, lliurement atorgat en marcar les caselles d’acceptació dels formularis de recollida de dades de la nostra pàgina web (art. 6.1.a) del RGPD)

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les dades personals de l’interessat podran ser cedides als destinataris següents:

  • Administracions Públiques (Hisenda, Seguretat Social, Ajuntaments, Generalitat, Diputacions) i Jutjats i Tribunals, quan així ho estableixi una disposició legal aplicable.
  • Proveïdors que presten serveis a CENTRE MÉDIC DR. PRAT relacionats amb la prestació dels seus serveis i que tenen la condició d’encarregats del tractament, com ara, però no limitant-se a proveïdors de serveis tecnològics, proveïdors i col·laboradors de serveis de logística, transport i entrega, proveïdors de serveis d’anàlisi de mostres , advocats o gestories, bancs o entitats jurídiques o físiques vinculades a CENTRE MÉDIC DR. PRAT d’alguna manera .

En qualsevol cas, els tercers amb què es comparteixin determinades dades de caràcter personal de l’interessat hauran acreditat prèviament l’adopció de mesures adequades per protegir-les correctament.

Quins són els vostres drets quan ens facilita les vostres dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que us concerneixen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollits.

En determinats supòsits l’interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas, CENTRE MÈDIC DR. PRAT deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En qualsevol dels casos anteriors, CENTRE MÈDIC DR. PRAT comunicarà qualsevol rectificació o supressió de dades personals, així com qualsevol limitació de tractament efectuada a cadascun dels destinataris als quals s’hagin comunicat les dades personals, llevat que sigui o exigeixi un esforç desproporcionat. Si així ho sol·licités l’interessat, CENTRE MÈDIC DR. PRAT us informarà sobre aquests destinataris.

Així mateix, l’interessat tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat a CENTRE MÉDIC DR. PRAT , en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte i s’efectuï per mitjans automatitzats.

L’interessat tindrà dret a oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, que dades personals que li concerneixin siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim per CENTRE MÉDIC DR. PRAT o un tercer, incloent-hi l’elaboració de perfils, per tal que CENTRE MÈDIC DR. PRAT deixi de tractar les dades personals, tret que aquestes puguin acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, drets i llibertats de l’interessat, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Així mateix, l’interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, incloent-hi l’elaboració de perfils, que hi produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament, llevat que aquesta decisió sigui necessària per a la celebració o l’execució d’un contracte amb CENTRE MÈDIC DR. PRAT i estigui autoritzada per la legalitat europea o estatal vigent o es base en el consentiment explícit de l’interessat.

Finalment, l’interessat tindrà dret a presentar reclamació davant les autoritats de protecció de dades.

Dades de tercers

En cas que l’interessat hagi proporcionat dades de caràcter personal de terceres persones, garanteix que les ha demanat lícitament i que ha subministrat a l’afectat la informació necessària sobre el tractament de les seves dades i es fa responsable de sol·licitar el consentiment del qualsevol afectat per a la cessió i el tractament de les seves dades de caràcter personal per part de CENTRE MÉDIC DR. PRAT i dels destinataris contemplats en aquesta Política de Privadesa.

Com podeu exercir els vostres drets?

Els referits drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, així com si no són objecte de decisions individuals automatitzades, podran ser exercits enviant una sol·licitud escrita amb còpia adjunta del seu DNI a través de la següent adreça de correu electrònic: cmedicdoctorprat@hotmail.com .

Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tracta CENTRE MÈDIC DR. PRAT procedeixen del formulari de contacte.

Vostè com a Usuari qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació. Les dades que s’hagin d’introduir en un camp que estigui marcat amb un asterisc són obligatòries per poder prestar-vos el servei sol·licitat.

Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

  • Dades identificatives (nom i cognoms, adreça, telèfon).

 

  • Qualsevol altra dada de caràcter personal necessària per a la correcta gestió de la relació entre l’interessat i el CENTRE MÈDIC DR. PRAT .

 

La negativa per part de l’interessat a facilitar-nos determinades dades podria obstaculitzar el desenvolupament de la relació entre aquest i CENTRE MÈDIC DR. PRAT , veient-se afectada la prestació de serveis de CENTRE MÈDIC DR. PRAT .

Si l’interessat té qualsevol dubte en relació amb aquest apartat cal que us poseu en contacte amb CENTRE MÈDIC DR. PRAT a través de la direcció facilitada a l’apartat “Responsable de Tractament”.

Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment informat de l’Usuari. L’Usuari pot configurar el vostre navegador per ser avisat de la utilització de cookies i per evitar-ne l’ús. Per obtenir més informació visiteu la nostra Política de Cookies.

 

Modificacions de la nostra Política de Privadesa

 

Ocasionalment, CENTRE MÈDIC DR. PRAT podrà realitzar modificacions i correccions a la seva Política de Privadesa. Si us plau, verifiqueu aquest apartat regularment per consultar els canvis que puguin haver existit i de quina manera us poden afectar.

 

© Centre Mèdic Doctor Prat